สสวท. ลงนาม MOU 29 โรงเรียนศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับโรงเรียนศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 29 ศูนย์โรงเรียน เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้นักเรียนที่สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีครูและบุคลากรซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สร้างประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงอย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือนี้โรงเรียนจะเป็นสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวิชานี้ หรือมีความสนใจวิชานี้เป็นพิเศษซึ่งอยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าใช้บริการด้วย พร้อมกันนี้จะสนับสนุนการจัดกิจกรรม สื่อ และอุปกรณ์การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง ในการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เอื้อประโยชน์ให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ. ติดตามกิจกรรม สสวท. ที่ www.ipst.ac.th หรือ Facebook : ipst thailand

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dPNJs9Dg4no

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top