โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลงาน: โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) นักธุรกิจทำธุรกิจมาเกือบ 1 ปี แต่ผลตอบรับธุรกิจของเขาไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้ เขาพยายามคิดธุรกิจใหม่แต่ก็เหมือนเดิม ทำให้เริ่มหมดกำลังใจเพราะเสียทุนไปมาก เขาได้แต่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจกันมากมาย และวันหนึ่งมีโอกาสเห็นประชาสัมพันธ์โครงการ ITAP จะเข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเขาดีขึ้น สมาชิก กลุ่ม High Speed 1. น.ส.ธัญวรัตน์ ยิ่งยศ 2. น.ส.เปรมฤทัย เกษมสวัสดิ์ 3. น.ส.นงนภัส โปร่งสันเทียะ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dB1Sx7xPYFo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top