ค่ายอบรมภาษาอังกฤษอย่างเข้มภาคฤดูร้อน 2560

“ค่ายอบรมภาษาอังกฤษอย่างเข้มภาคฤดูร้อน” โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 ณ สสวท.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=co2lgjHlHS4

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top