พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประชุมอาเซียน เจแปน อี-เอเชีย

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวาเซดะ จากประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมอาเซียน เจแปน อีเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 35 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวลที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์ด้านพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพ โดยรวม ตั้งแต่ชีวมวลที่มีศักยภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงาน ไปจนถึงนโยบายด้านการส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และชีวมวลในแต่ละประเทศด้วย เพื่อร่วมกันผลักดันความยั่งยืนด้านพลังงานชีวภาพต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cUrOW-k2tPg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top