โครงการ Global Young Scientists Summit

ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ถ้าบุคคลตัวอย่างเหล่านี้มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ฟัง ก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์ และกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีไฟในการทำงานวิจัยต่อไป สวทช. รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit หรือ GYSS ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล โครงการ GYSS กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/gyss Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cSJ475wxXPU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top