9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” โดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประธาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสวท. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ในช่วงปิดภาคเรียนนี้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=cKaeZFXTOtc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top