พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. สร้างคน คนสร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. ดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน เยาวชนที่ได้รับทุน จะได้รับโอกาสฝึกทักษะวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช. ในบรรยากาศวิจัยแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพให้เป็นบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ เช่น การฝึกนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานวิจัย และผลงานวิชาการต่างๆ ของ สวทช. ด้วย ผู้สนใจขอรับทุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช. อีเมล rpd@nstda.or.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aEim94F1qiY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top