พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล

นักวิจัย สวทช. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอทีและปัญญาประดิษฐ์ ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการปัญหาได้สะดวก รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่าน Line Chatปัจจุบันแพลตฟอร์มประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะ ที่ทราบพฤติกรรมของการเก็บขยะ และระบบแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ปัญหาเมือง เชื่อมโยงการสื่อสารด้านข้อร้องเรียนระหว่างประชาชน และผู้ดูแลพื้นที่ สามารถติดตามสถานะการทำงาน เก็บข้อมูลสถิติ ช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_eieKrHw-6w

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top