จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร

สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนา “จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร ออร์กาโนฟอสเฟต-ออร์กาโนคลอรีน” โดยเลือกใช้แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus cereus ผสมกับน้ำเปล่า ในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เช่น ในนาข้าว สวนผัก และสวนผลไม้ สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพื้นที่เปียกหรือพื้นที่แห้ง และสามารถเติมในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้ตรงบริเวณทางระบายน้ำเข้า จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่อยู่ในยาฆ่าหญ้า และสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่พบในยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดสารเคมีปนเปื้อนได้ภายใน 15 วัน หลังการฉีดพ่น ปริมาณสารตกค้างลดลง 97% ต่อพื้นที่ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนระบบมาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างทดสอบการขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้ปริมาณมาก Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_9UcfZxF2mU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top