พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของข้าวกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สวทช. ร่วมกับ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องข้าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 “การเดินทางของเมล็ดข้าว” ซึ่งเน้นการเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวและพันธุกรรมข้าว ระยะที่ 2 “กล่องข้าวน้อย” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมข้าว การเก็บเกี่ยวสีข้าว และฝึกทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว ตั้งแต่ การออกแบบ สร้างแบรนด์ และทำบรรจุภัณฑ์ข้าวของตัวเอง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง สุดท้ายในระยะที่ 3 จะมุ่งส่งเสริมการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยมีการนำสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ผู้สนใจติดตามได้ทาง www.nstda.or.th/sciencecamp Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZHmWw2M110g

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top