พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ สวทช. ให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบให้สร้างชุดคำสั่ง ควบคุมการทำงานของบอร์ดด้วยคำสั่งแบบบล็อก จึงช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพียงลากบล็อกคำสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อๆ กัน ก็จะเกิดความเข้าใจจากภาพที่เห็น สามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในการจัดทำโครงงาน STEM เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งอื่นๆ ต่อไปได้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ จึงเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา และจุดประกายการเรียนโปรแกรมมิ่งให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Z8jzGFR6DVw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top