Thailand Tech Show 2017

พบกับสุดยอดงานวิจัยเพื่อนักลงทุน ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ Thailand Tech Show 2017 INNO-FUSION: Power Up Business with STI อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 20-24 กันยายน 2560 Hall 106 ไบเทค บางนา http://www.nstda.or.th/thailandtechshow/ โทร. 02-564-8000 Thailand Tech Show 2017 – การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ โดยการนำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี รูปแบบของงาน * การแสดงผลงานเทคโนโลยีจาก สวทช. และพันธมิตรจากทั่วประเทศกว่า 200 ผลงาน * การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุน * การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ * การเจรจาธุรกิจ และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย * การจำหน่ายนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTS2017 #NSTDA #Thailandtechshow2017 #inno-fusion

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Xzxsl4oBHxA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top