ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา

พัฒนาศักยภาพ ความสามารถของนักกีฬาให้มีความพร้อมและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้นักกีฬามีโอกาสได้รับชัยชนะในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการรักษาฟื้นฟูและให้คำแนะนำในการบริหารกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับนักกีฬา และลดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Xf57VUznIug

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top