พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบ Thai School Lunch เพื่ออาหารกลางวันคุณภาพสำหรับนักเรียน

สวทช. ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบ ไทย สกูล ลั้นช์ เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อช่วงวัยของนักเรียน สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้า โดยเปิดให้โรงเรียนทั่วประเทศเข้าใช้งาน เพื่อการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ระบบ ไทย สกูล ลั้นช์ สามารถช่วยในการวางแผนการเกษตรภายในโรงเรียน หรือสนับสนุนเกษตรกรในชุมช นเพื่อป้อนผลผลิตให้แก่โรงเรียนได้โดยตรง และยังมีการเชื่อมโยงเข้ากับ ระบบติดตามพัฒนาการของนักเรียน หรือคิด ไดอะรี่ ที่สามารถบันทึกน้ำหนัก และส่วนสูงของเด็กนักเรียนควบคู่กันไปด้วย ทำให้การดูแลสุขภาพ และภาวะโภชนาการของเด็กไทย มีความสมบูรณ์ ครบวงจร โรงเรียนกับผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูล และร่วมกันดูแลพัฒนาการของนักเรียน ให้เหมาะสมต่อช่วงวัยได้พร้อมกัน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XL5-4Pqb5xo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top