วิชา Database System Ep 6 - Aj Earn

วิชา ระบบฐานข้อมูล (Database System) Lesson # 6 Structured Query Language : SQL ภาษามาตรฐานสำหรับการนิยามข้อมูล ปีการศึกษา 2558/1 โดย อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=X1IzUVv6BHI

Aj Earn CS

อ.เอิญ สุริยะฉาย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน­ือ

Scroll to Top