สอนเวิร์ด Word: แนะนำการจัดรูปแบบข้อความด้วย Styles

แนะนำให้รู้จักกับ Styles ที่สำคัญ เช่น Heading (หัวเรื่อง) ระดับต่าง ๆ ประโยชน์ของการจัดย่อหน้า (paragraph) ด้วย style การทำงานของ style ร่วมกับ Navigation pane

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WF9Dg80FVMA

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top