นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ฯ (5/9)

การสัมมนา "นำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (นักศึกษาทุน สวทช. และเครือข่าย) ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ" วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พบกับงานวิจัย ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต อาทิ การพัฒนายาต้านการติดเชื้อเอชไอวี-1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาในเชื้อวัณโรค กลไกการพัฒนายาต้านไวรัสชนิดใหม่ อุปกรณ์อุดรูรั่วที่ผนังหัวใจ การปลดปล่อยสารสกัดสมุนไพร กับวิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระดูก สมองและการล้มในผู้สูงอายุ เป็นต้น พันธกิจด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สวทช. มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง ต่อจำนวนประชากรของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท เอก) และระดับหลังปริญญาเอกผ่านโครงการต่างๆ เพื่อฝึกทักษะวิจัยแบบมืออาชีพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จนสามารถใช้ทักษะวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่วิชาชีพ จึงสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานความก้าวหน้างานวิจัย จากนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นเยาว์ และเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนทุนของ สวทช. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ และเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายวิจัย และช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Vvd_yrpQz00

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top