ตอน เสริมธาตุอาหารให้พืชด้วยปุ๋ยคีเลต

พืชที่ขาด Micronutrient หรือธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก แมงกานีส โบรอน โมลิบดินัม ทองแดง สังกะสี คลอรีน หรือได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะแสดงความผิดปกติออกทางส่วนต่างๆ และส่งผลต่อผลผลิตของพืชด้วย นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จึงพัฒนา สารคีเลต ซึ่งเป็นสารอินทรีย์และเป็นอาหารเสริมสำหรับพืช สำหรับฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ วิธีนี้ให้ผลดีและช่วยแก้ปัญหาการตกตะกอน และการสูญเสียธาตุอาหารเสริมทางดินจากการเติมธาตุอาหารเสริมทางดิน ซึ่งพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยเมื่อฉีดพ่นสารคีเลต ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ง่ายแล้ว พืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VmTcPL5b9Gw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top