งานวิจัยคนไทย ก้าวไกลสู่อวกาศ National Space Exploration

จิสด้า ได้มีความร่วมมือกับ สวทช. ดำเนินการ “โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศ หรือ National Space Exploration : NSE” โดยเป็นการยกระดับแนวความคิดจากโครงงานระดับเยาวชน ขึ้นมาสู่การทดลองในระดับของนักวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและมีความต้องการทำการทดลองในอวกาศ สามารถนำไปขยายผลต่อยอดงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศใหม่ๆ ในอนาคต

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Vfs367Foc2Q

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top