ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลงาน: ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เวลาเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรก็ตาม คนไทยชอบคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับ แต่หลายๆ ครั้ง เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหา คงไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ แต่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ศูนย์ PTEC จึงตอบโจทย์สำหรับเรื่องนี้ สมาชิก กลุ่ม 808 (Eight 0 Eight) 1. นายธุวานนท์ สิทธิเวช 2. น.ส.สุชาดา เดชดอน 3. นายปิยะภัทร โทผา 4. น.ส.ชโลทร แสงสว่าง 5. น.ส.หัทยา บุญสันเทียะ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=V_Wifk3qjWs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top