บรรยายพิเศษ เรื่อง จากงานวิจัยสู่ปลายปากกา

บรรยายพิเศษ เรื่อง จากงานวิจัยสู่ปลายปากกา ในการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VQm1wcRMkPc

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top