พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ParaFIT น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ สำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา

สวทช. คิดค้นนวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT (พาราฟิต) น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ เพื่อทดแทนการใช้น้ำยางพาราข้นทางการค้า สำหรับใช้ผลิตเป็นหมอน และที่นอนยางพาราโดยเฉพาะ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากน้ำยางพาราในภาคเกษตรกร ParaFIT น้ำยางพาราข้นชนิดใหม่ จะช่วยลดเวลาในการบ่มน้ำยาง ก่อนนำไปใช้งานเหลือเพียง 3 วัน ขณะที่น้ำยางพาราข้นทางการค้า ต้องใช้เวลาบ่มนานถึง 21 วัน ทำให้ประหยัดเงินทุนในการรับซื้อ และสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางพาราข้น และไม่ต้องกำจัดแอมโมเนียออกจากน้ำยาง ก่อนนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หมอน และที่นอนยางพารา จึงช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต เป็นมิตรกับคนทำงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=VJWdM8svZKM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top