ตอน โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่

ประเทศไทยได้เปรียบด้านภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของอาเซียน และมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดทำ “โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” สร้างคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์โลก ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ ตลอดจนความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเกิดโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. สถาบันการศึกษา และบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดี นำความรู้ที่ได้ขยายผลสู่ชุมชน สร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้มแข็ง และเป็นกำลังการผลิตให้ไทยก้าวสู่ “ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก” ได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=V50nvmvplaU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top