ความสำคัญของศาสตร์การไหลของอาหารของผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก/การใช้แป้งมันดัดแปลงในการปรับการไหลของอาหาร

การบรรยายหัวข้อ "ความสำคัญของศาสตร์การไหลของอาหารของผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากและการใช้แป้งมันดัดแปลงในการปรับการไหลของอาหาร" โดย ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส นักวิจัย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovative Starch Solution by NSTDA and SMS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 ซึ่งจะนำเสนอในหัวข้อ “สูงวัย ใส่ใจ โภชนาการ Smart Choice for the Elderly Food” ในงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UOfrQpcrZ_Q

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top