เซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบาง

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพอรอฟสไกด์ ที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกระบวนการผลิต ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ซึ่งต่างจากกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น ที่ต้องใช้ความร้อน 400-1000 องศาเซลเซียส ในการผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบได้อีกด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบพอลิเมอร์ และพอรอฟสไกด์ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพสูงสูดอยู่ที่ 7.5% และ 14% ตามลำดับ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นผิวโค้งงอ และมีน้ำหนักเบาได้ ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและกว้างขึ้น Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=TyIrUG-Rb_g

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top