สอนเวิร์ด Word: การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีขนาดเท่ากัน (Complex script problem)

การแก้ปัญหาขนาดของตัวอักษรที่ไม่สมส่วนเมื่อมีการใช้ตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงตัวเลข โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขจะมีขนาดใหญ่ผิดปกติเมื่อเทียบกับภาษาไทย การแก้ไขทำได้โดยการกำหนดให้ Latin text font (สำหรับแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ให้เป็น font แบบเดียวกับ Complex script font (สำหรับแสดงตัวอักษรภาษาไทย) เช่น กำหนดให้ Latin text font และ Complex script font ให้เป็น Browallia New เพราะตัว Browallia New นั้นได้รวมตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้ด้วย ทำให้สามารถใช้แสดงแทน Latin text font ได้ ===ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/NiaPOH

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=SK7HlknXCKs

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top