นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางธรรมชาติ

การบรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมน้ำยาง ParaFIT เพื่อผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางธรรมชาติ" โดยนักวิจัยจากทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RiNmouobydk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top