นักออกแบบซอฟต์แวร์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผู้สร้างสรรค์ออกแบบเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับประโยชน์ใช้สอยเพื่อเพิ่มมูลราคาให้สมเหตุสมผลมากขึ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RgJ5tyLFDMU

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top