จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบัน และทิศทางอนาคต (3/6)

การสัมมนา "จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบัน และทิศทางอนาคต (Genomics Thailand: Present & Future)" วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ความก้าวหน้าด้านการศึกษาพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีการหารหัสพันธุกรรม ทำให้นักวิจัยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมมนุษย์ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่เหมาะสม ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อประกอบการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเรียกแนวทางการรักษานี้ว่า การแพทย์แบบแม่นยำ หรือ Precision Medicine ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับการรักษา และเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ของประเทศ สำหรับประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษา และนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการรักษา และการวิจัยต่อยอดทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการ “Genomics Thailand” ซึ่งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี พ.ศ. 2563–2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำ ในประเทศไทย รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเน้นการนำเสนอสถานภาพการดำเนินงาน ของเครือข่ายในการดำเนินโครงการ Genomics Thailand การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QN6HsYL7Y5s

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top