ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลงาน: ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) นภ กำลังครุ่นคิดอยู่หน้าโน้ตบุ๊กเรื่องไร่ของพ่อ ผลผลิตที่ไร่น้อยลง ไม่สามารถควบคุมดูแลพื้นที่ไร่ได้ทั้งหมด มีเพียงลูกน้อง 4-5 คน ที่ช่วยกันดู จึงคิดว่า จะหันมาทำโรงเรือนเพื่อให้พ่อไม่เหนื่อย และได้ผลผลิตดี ทีปเพื่อนของนภเรียนด้วยกันเป็นเมทกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัย สนิทกันแค่มองหน้าก็รู้ใจกัน ทีปเห็นนภกำลังนั่งอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊ก เห็นกำลังเครียดเลยจะเข้าไปแกล้ง ทีปเลยถามว่า นภกลุ้มใจอะไร ทีปจึงแนะนำให้ไปดูสมาร์ทฟาร์ม ที่เว็บไซต์ของ สวทช. ว่าสมาร์ทฟาร์มคืออะไร เขามีระบบการจัดการ หรือเทคโนโลยีอะไร ในการควบคุมสมดุลของดิน น้ำ แสง เพื่อผลผลิตออกมาดีเหมือนเดิม และยังมีผู้คนที่นำแนวคิดสมาร์ทฟาร์มมาใช้ จนประสบผลสำเร็จ จากนั้นนภจึงหาข้อมูล สวทช. และ นำแนวคิดที่ผู้คนใช้จากสวทช. มาปรับใช้ในโรงเรือน สมาชิก กลุ่มชุปแป้ง Production 1. นายศักดา พลบูรณ์ 2. น.ส.วิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง 3. น.ส.กานติ์ชนิต บุตรมี 4. น.ส.ชุติกาญจน์ ทองสุก 5. น.ส.จัตตารีย์ คุณชื่น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Q9J3VJcIODk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top