พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบการคัดกรองจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูง

สวทช. จัดตั้งระบบการคัดกรองจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูง เพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีในการคัดกรอง และค้นหาเอนไซม์ในกลุ่มต่างๆ โดยมีเป้าหมายเป็นเอนไซม์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การใช้ระบบการคัดกรองจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สมรรถนะสูง จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคัดกรอง ลดปัญหาความผิดพลาดของคน และลดปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ เป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และเคมีชีวภาพในประเทศ ซึ่งได้รับการผลักดันจากภาครัฐ และภาคเอกชน ตามแผนยุทธศาสตร์ นิว เอสเคิร์ฟ อินดัสทรี่ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=PxzQUzRY8CM

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top