พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ “โครงการนำร่อง การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ” เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง รวม 20 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OqE6ZArgWzg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top