การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ. (3/4)

การสัมมนา "การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ." วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-Auditorium อาคารไบโอเทค, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปัจจุบัน การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น และได้รับความสนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมในประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดไปยังส่วนต่างๆ ที่มีความต้องการ ทั้งภาคเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือบริการ) ภาคสังคม (การพัฒนาคน สิ่งแวดล้อม ช่วยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) และภาคส่วนอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์จากผลงานนวัตกรรม จำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) อนึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงเห็นความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐา นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม แนวทางและหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบ ในงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ.”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OVM_RJuIEqU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top