พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ยาสลบปลานิลจากน้ำมันกานพลู

นักวิจัย สวทช. ออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันของน้ำมันกานพลู รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติในการเข้าสู่เหงือกปลา พบว่า น้ำมันกานพลูที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนไขมัน สามารถละลายน้ำ และกระจายตัวในน้ำได้ จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ช่องเหงือกของปลานิลได้ดีขึ้น ทำให้ออกฤทธิ์เป็นยาสลบปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อนุภาคนาโนน้ำมันกานพลูที่เตรียมได้ ยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในปลา ได้แก่ เชื้อสเตรปโตคอคคัส อะกาแลคเทีย และ ฟลาโวแบคทีเรียม คอลัมแนร์ จึงช่วยลดการติดเชื้อก่อโรคในปลาระหว่างการขนส่งได้อีกด้วย น้ำมันกานพลู เป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากพืช มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่มีสารตกค้าง เสื่อมสลายได้เองตามธรรมชาติ และราคาถูก การพัฒนาอนุภาคนาโนน้ำมันกานพลูนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความสูญเสียให้กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OP291ohVeI8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top