การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” (3/3)

ถาม-ตอบ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าโครงการสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SME การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=NKTbCFXahxQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top