KruBird Business English: #2 พูดยังไงให้เหมือนฝรั่ง? การ link เสียงพื้นฐาน

คอร์ส KruBird Business English ตัวช่วยสำหรับวัยทำงานที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ เอาไปใช้ทำงานได้จริง เน้นการพูดสื่อสาร และเสริมด้วยไวยากรณ์ ศัพท์ หลักการที่ควรรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม: www.opendurian.com/businessenglish

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MvuFK6fXH6o

KruBird English ติว TOEIC โทอิค 750+ คะแนน

เรียนมาทั้งชีวิต ไม่เข้าใจซะทีเรื่อง tense เนี่ย ลองมาใช้วิธีแบบครูเบิร...

Scroll to Top