การสัมมนา "สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม" (2/4)

การสัมมนา "สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม" ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.45 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MpP4lN5C2g0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top