ตอน การประกวด ITCi Award : นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย

การประกวด ITCi Award เป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณค่า และทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 นี้ จัดประกวดในหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” โดยได้เปิดรับไอเดียการออกแบบอุปกรณ์ช่วยภายในบ้าน เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ จากจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโททั่วประเทศ แล้วคัดเลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าอบรมการใช้โปรแกรมและสร้างผลงานต้นแบบโดยใช้เครื่อง 3D Printing ก่อนจะจัดแสดงและนำเสนอผลงาน เพื่อหาผู้ชนะในเดือนกันยายนนี้ ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่ทำงาน เครื่องมือ และเครื่องจักรภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต หรือ ITC อีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LOuGsBiqDSY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top