พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

สวทช. ดำเนินการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เน้นให้นักเรียนลงมือทำจริง ตั้งแต่เรียนรู้โปรแกรมและฝึกออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ออกแบบชิ้นงานสำหรับใช้เครื่อง Laser cutter, 3D printer ทดลองผลิตชิ้นงานจากปากกา 3 มิติ และการต่อยอดความคิด นำชิ้นงานที่ได้จากการอบรมไปสร้างสรรค์เป็นของใช้ เช่น ต่างหู พวงกุญแจ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KmsbLg4C-50

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top