สัมภาษณ์งานอย่างไร..? ให้ได้ (งาน) ให้โดน (ใจ) (1/3)

การสัมมนาในหัวข้อ "สัมภาษณ์งานอย่างไร..? ให้ได้ (งาน) ให้โดน (ใจ)" ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair) ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีกลาง สำหรับภาคเอกชนในการสรรหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องสายอาชีพ ให้กับผู้ที่จบสายวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 เพื่อเน้นคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพ และเรื่องของ career path สร้างแนวคิดที่เป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มคนเป้าหมาย “ฉลาดลึก...และรู้กว้าง” เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาคน ต้องต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน การสัมมนาเรื่อง สัมภาษณ์งานอย่างไร..? ให้ได้ (งาน) ให้โดน (ใจ)จากสถิติผู้สัมภาษณ์งาน 60% จะตัดสินใจทันทีในช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ว่าจะรับหรือไม่ และส่วนใหญ่จะใช้เวลาแค่ 5 นาทีแรก ของการสัมภาษณ์เพื่อตัดสินใจ เรามาทำให้ 5 นาทีนั้นเป็นนาทีที่เค้าจะรับคุณด้วยการจำลองเหตุการณ์ และคำแนะนำในการรับมือกับคำถามต่างๆ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KSywRmhCLRQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top