พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน วทน.

สวทช. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วิทย์แปงบ้าน อีสานแปงเมือง” ให้แก่บุคคลที่นำความรู้ทางด้าน วทน. ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาพัฒนาสังคม คือ นางสาวกัลยณัฏฐ์ พระศรีนาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้นำเกษตรกรเรียนรู้การปลูกสตรอว์เบอร์รี และบุกเบิกด้านการตลาด ทำให้ชุมชนมีรายได้และความสุขอย่างยั่งยืน สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน2คน ได้แก่ นายเลอศักดิ์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ จำกัด และนายสุนทร ไกรตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคาร์เปท เมกเกอร์ ประเทศไทย จำกัด ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้งานเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KBuCla1_sMk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top