เทคโนโลยีเซนเซอร์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 (6/6)

การบรรยายหัวข้อ "Innovations in non-communicable diseases monitoring" โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ในการสัมมนา "เทคโนโลยีเซนเซอร์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 (Sensors Technology for Thailand 4.0)" วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 - 16:30 น. ห้องประชุม CC-301 อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=J4oRR6dErT4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top