สอนเวิร์ด Word: รู้จักกับไฟล์แม่แบบ Blank Document (Normal.dotm Template File)

เข้าใจการทำงานของเวิร์ดเมื่อมีการสร้างไฟล์ใหม่จาก Blank Document (หรือ Normal.dotm) วิธีการการปรับแก้ default font ใน Normal style ของไฟล์แม่แบบ Normal.dotm

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=IrNmelqHttE

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top