Thailand Junior Water Prize 2017

Thailand Junior Water Prize 2017 เผยแพร่ในรายการข่าวเช้าวันหยุด TV3 ออกอากาศวันที่ 13 พ.ค. 2560 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืน ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 หรือ Thailand Junior Water Prize 2017 เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาน้ำในท้องถิ่นของตนเอง ให้สามารถแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=I9zZMWpDEss

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top