สอนเวิร์ด Word: การอ้างถึงหน้าเอกสารใน section เช่น p5s2-p11s3

เทคนิคในการอ้างถึงหน้าที่อยู่ใน section ของเอกสาร เช่น หน้า 5 section 2 ถึง หน้า 11 section 3 จะถูกอ้างถึงด้วย p5s2-p11s3 เป็นต้น การใช้ Goto dialog ในการกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=I21R7kYUgUM

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top