การสัมมนา "EV Core Technology" (6/6)

การบรรยายหัวข้อ "มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้า การติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า" โดย คุณสมเดช แสงสุรศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ในการสัมมนา "EV Core Technology" ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=I-pIGKn8x1U

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top