ระบบบริหารการวิจัยเพื่อขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง

สวทช. เปิดให้บริการรับรอง “ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ RDIMS โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนรายชื่อกับ สวทช. สามารถขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง สำหรับโครงการวิจัยที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยเป็นรายบริษัท จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการ สามารถนำข้อกำหนดของระบบ ไปใช้ให้สอดคล้องกับการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมได้ สร้างความสะดวกและความเชื่อมั่น ในการรักษาความลับข้อมูลวิจัย ในการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม และยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=HwMQwCi0epc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top