พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย

บริษัทวีเดฟซอฟท์ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน Kaset Tracking ระบบติดตามผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ช่วยในการบันทึกฐานข้อมูลเกษตรกร พิกัดพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลผลผลิต รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดกับแหล่งผลิต ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิต และคาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้ ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต และยังติดตามสถานะการปลูกพืชและตรวจสอบย้อนกลับการผลิตตามมาตรฐาน GAP อินทรีย์ได้ด้วย แอปพลิเคชัน Kaset Tracking ยังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งปัญหาหรือเตือนภัยต่างๆ ได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไข ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรของไทย ปัจจุบันมีการนำร่องใช้งานแอปพลิเคชัน Kaset Tracking แล้วโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=HeqiUff8OHg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top