สอนเวิร์ด Word: การจัดวางภาพ (Picture Layouts) แบบต่าง ๆ ในเอกสาร

รู้จักกับการจัดวางภาพแบบต่าง ๆ 1) inline with text 2) square 3) tight 4) through 5) top and bottom 6) behind text 7) in front of text

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GeJtMZxBXN0

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top