วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ช่วยส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ การผลิตสินค้า การคมนาคม การแพทย์ หรือการศึกษา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GWVK3YVS_BI

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top